فیلتر شن

از این دستگاه جهت حذف ذرات جامد ریز معلق شامل جلبک ها،ذرات خاکی و ذرات ریز آلی در مواردی که آب از رودخانه ها و استخرها برداشت شود،استفاده می گردد.نحوه عملکرد این دستگاه به این صورت است که آب از یک بستر متخلخل شامل لایه های سیلیس های کوارتزی در اندازه های مختلف که به صورت لایه لایه در داخل تانک شن ریخته می شود عبور کرده و تحت تاثیر نیروهای جذب سطحی،تعلیق،لخته سازی و ترسیب تصفیه می گردد.کیفیت آب خارج شده از صافی های شنی به ریزی و درشتی شن موجود در محفظه و دبی جریان بستگی دارد هر قدر ذرات شن موجود در محفظه ریزتر و شدت جریان کمتر باشد کیفیت آب خروجی بهتر خواهد بود.مواد معلق و رسوب ناشی از تصفیه آب بعد از مدتی به حد اشباع رسیده و باعث پایین آمدن کارایی دستگاه و ایجاد اختلاف فشار شده که لازم است شستشوی دستگاه از طریق شستشوی معکوس انجام شود.در این روش شستشو ،جریان آب به صورت معکوس وارد دستگاه شده و ناخالصی های موجود در محفظه به صورت معلق در آمده و به خارج هدایت می شوند.

دانلود دفترچه راهنمای محصول