تانک کود

یکی از موارد مهم کاربرد ایستگاههای کنترل مرکزی امکان تزریق کود شیمیایی به همراه آب آبیاری می باشد که توسط تانک های تحت فشار کود که معمولا به صورت موازی با دستگاه کنترل مرکزی بسته می شوند انجام میگیرد.علاوه بر تزریق کودهای شیمیایی و مواد غذایی مورد نیاز گیاهان به همراه آب آبیاری،از این دستگاه جهت تزریق سموم دفع آفات و شستشوی لوله ها و رفع گرفتگی قطره چکان ها با استفاده از محلول های شیمیایی نیز استفاده میشود.نحوه عملکرد این دستگاه به این صورت است که با ایجاد اختلاف فشار آب بین ورودی و خروجی تانک کود،جریان آب به تانک کود که داخل آن محلول کود ریخته شده است وارد شده و کود محلول به همراه آب به تدریج وارد شبکه می گردد.تنظیم فشار توسط شیر فلکه ای که روی رابط فیلتر شن به کلکتور توری (بین انشعاب ورودی و خروجی تانک کود)قرار گرفته است انجام میگیرد.هر قدر مقدار اختلاف فشار با بستن شیر فلکه زیادتر گردد آب بیشتری از تانک کود عبور کرده و کود محتوی آن سریعتر تخلیه می گردد.

دانلود فایل راهنمای محصولات